Goedkope hosting is Xenat Webhosting
Geen storingen

Op dit moment zijn er geen storingen bekend.

06-01-2015 Prijswijziging per 1 maart

In verband met de ongunstige dollar/euro prijs, zullen de registratiekosten van de .com, .net, .org en .info worden aangepast per 1 maart 2015. Vanaf die datum zijn wij genoodzaakt 15 euro per domeinnaam in rekeing te brengen voor 1 jaar registratie. (inclusief BTW)

Per 5 april geen ondersteuning meer voor Frontpage

Cpanel heeft de ondersteuning voor Frontpage definitief gestopt. We zijn gedwongen de ondersteuning te stoppen. U kunt nu via de FTP functie van Frontpage uw website uploaden. Voor hulp of vragen stuur ons een mail.

04-03 Ziggo sluit poort 25

Gebruikers van Ziggo kunnen sinds vandaag problemen hebben met het versturen van e-mail. Klik op de link hieronder om te zien hoe u dit kan oplossen.

Versturen van e-mail

Ziggo, KPN, Freeler, Hetnet en Planet gebruikers
Kunnen problemen ondervinden met het versturen van hun e-mail. Lees verder voor de oplossing >>.


Nieuws

geen nieuws

Algemene voorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN XENAT WEBHOSTING


1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Xenat Webhosting wordt gesloten.

1.2. Producten en diensten van Xenat Webhosting: de door Xenat Webhosting te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Xenat Webhosting.
2. Toepasselijkheid
2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Xenat Webhosting.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Xenat Webhosting niet bindend en niet van toepassing.
3. Aanbieding en acceptatie
3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Xenat Webhosting gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Xenat Webhosting schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Xenat Webhosting heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.
4. Aanvang van de overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Xenat Webhosting; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Xenat Webhosting.

4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
5. Duur en beëindiging
5.1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de periode van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten..

5.2. De overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van 12 maanden voor zakelijke klanten, tenzij anders is overeengekomen. Het contract van particuliere klanten wordt na de overeengekomen periode omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

5.3. De overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de minimumduur worden beëindigd middels een schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van 10 weken, of wettelijke opzegtermijn mocht die van toepassing zijn. Uitdrukkelijk wordt hier opgemerkt, dat een verhuizing van een Domeinnaam naar een andere dienstverlener géén opzegging inhoudt.

5.4. Xenat Webhosting kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Xenat Webhosting niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.5. Xenat Webhosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Xenat Webhosting het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen.
6.Levering en leveringstijd
6.1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Xenat Webhosting zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

6.4. De opdrachtgever gaat akkoord met een directe start van de levering van de dienst en gaat akkoord met een directe registratie van zijn domeinnaam.
7. Overmacht
7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2. Xenat Webhosting is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
8 Data/emailverkeer
8.1. Het data/emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1000 MB 2,50 euro ex BTW berekend. In sommige gevallen kan Xenat Webhosting vragen om een voorschot.
Voor alle accounts hanteren wij een "fair use policy"

9. Prijzen

9.1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9.2. Xenat Webhosting heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
10. Betalingsvoorwaarden
10.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Xenat Webhosting.

10.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Xenat Webhosting het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.

10.4. Xenat Webhosting stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

10.5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

10.6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Xenat Webhosting kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Xenat Webhosting een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10.7. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een jaarlijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

10.8. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

10.9. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Xenat Webhosting is voldaan.

10.10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Xenat Webhosting een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10.11. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Xenat Webhosting het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.
11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Xenat Webhosting site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

11.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Xenat Webhosting ter van enige aanspraak.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Het door Xenat Webhosting vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Xenat Webhosting.
13. Aansprakelijkheid
13.1. Xenat Webhosting is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Xenat Webhosting weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Xenat Webhosting kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Xenat Webhosting of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Xenat Webhosting .

13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Xenat Webhosting slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Xenat Webhosting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart Xenat Webhosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Xenat Webhosting .

13.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Xenat Webhosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Xenat Webhosting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

13.5. Xenat Webhosting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

13.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Xenat Webhosting mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

13.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Xenat Webhosting . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Xenat Webhosting als gevolg daarvan lijdt.
14. Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
15. Buitengebruikstelling
15.1. Xenat Webhosting heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Xenat Webhosting niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Xenat Webhosting zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Xenat Webhosting kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

15.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Xenat Webhosting gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 100 euro excl. BTW.
16. Reclame
16.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Xenat Webhosting vervalt.

16.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Xenat Webhosting.

16.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

16.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
17. Wijziging van de voorwaarden
17.1. Xenat Webhosting behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

17.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
18.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Xenat Webhosting en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

18.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19. Minderjarigen

Wanneer je nog geen 18 jaar bent heb je toestemming van je ouders of verzorgers nodig om via deze website bestellingen bij Xenat Webhosting te plaatsen. Het is minderjarige gebruikers zonder deze toestemming niet toegestaan om bestellingen te plaatsen.

20. Annulering order door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever schriftelijk of online een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever de order binnen 7 dagen annuleert, zal Xenat de kosten factureren, aan de opdrachtgever, voor de registratie van de domeinnaam.

 


 

Home | Algemene voorwaarden | Contact | ©2005-2010 Xenat Webhosting

* Eerste jaar gratis, ook bij verhuizing van uw domeinnaam. Na het eerste jaar 10 euro per jaar.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Dus is dit een goedkope hosting of niet?